Публичност и визуализация по европейски проекти

Част от проектите, в които организацията участва като изпълнител:

"Електромобил "Джи - Ка" и енергийна централа "Джи - Ка 1" с внедрен иновационен продукт "РЕМАЗ""
№ ИСУН - BG161PO003-1.1.05-0185-C0001

"Да се погрижим заедно за нашите близки"
№ ИСУН - BG051PO001-5.1.04-0115-C0001

"Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик"
№ ИСУН - BG051PO002-2.2.08-0054-C0001

"Подобряване на професионалната компетентност в община Брегово, чрез обучение"
№ ИСУН - BG051PO002-2.2.08-0086-C0001

"Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор
за устойчивост на работните места"
№ ИСУН - BG051PO001-7.0.07-0157-C0001

"Повишаване ефективността на общинската администрация в Община Белоградчик"
№ ИСУН - BG051PO002-1.1.07-0028-C0001

Подобряване на ефективността на струкурата на община Макреш чрез извършването на функционален анализ"
№ ИСУН - BG051PO002-1.1.07-0043-C0001

"Постигане на ефективна структура на общинска администрация Брегово, чрез оптимизиране"
№ ИСУН - BG051PO002-1.1.07-0024-C0001

"Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг в процеса по разработване
и актуализация на политики в Община Белоградчик"
№ ИСУН - BG051PO002-1.3.07-0071-C0001

"Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Брегово"
№ ИСУН - BG051PO002-1.3.07-0093-C0001

"Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на община Макреш в периода 2014-2020г"
№ ИСУН - BG051PO002-1.3.07-0083-C0001

"Грижи за по-добро бъдеще"
№ ИСУН - BG051PO001-5.2.12-0067-C0001